ART-JEWELS ARTYSTYCZNA PRACOWANIA JUBILERSKA z siedzibą w Polanicy-Zdroju niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dziękujemy, że jesteś z nami i życzymy udanych zakupów na art-jewels.pl!



Pozdrawiamy,
Zespół Art-Jewels.pl

 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

Art-Jewels Artystyczna Pracownia Jubilerska z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ul. Zdrojowej 12, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.art-jewels.pl.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas! Dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@art-jewels.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ART-JEWELS ARTYSTYCZNA PRACOWNIA JUBILERSKA, UL. ZDROJOWA 12, 57-320 POLANICA-ZDRÓJ

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta i składania przez Ciebie zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez art-jewels.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, dostarczenia go na wskazany przez Ciebie adres

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary kupione w sklepie Art-Jewels.pl

- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

- obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Art-Jewels.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Art-Jewels.pl.
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją

wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, telefon - w przypadku szybkich zakupów bez zakładania konta w sklepie
 • adres email, hasło, imię i nazwisko, adres, telefon - w przypadku założenia konta i złożenia zamówienia

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł złożyć zamówienia i korzystać ze sklepu art-jewels.pl

 Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, kurierskie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia w naszym sklepie art-jewels.pl

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Art-Jewels.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Art-Jewels.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Polityka prywatności

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych naszych klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w www.art-jewels.pl są chronione zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa.

Wszelkie dane osobowe, udostępniane przez naszych Klientów są chronione w sposób pewny i niezawodny. Dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba upoważnionych osób. Składając zamówienie w sklepie internetowym Art-Jewels, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia,  nie będą one przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

Nawigacja w art-jewels.pl

Stronę internetową www.art-jewels.pl można przeglądać także bez rejestracji danych osobowych. Dane jak np. data, czas pobytu na stronie lub nazwa usługodawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych internauty. Jako użytkownik Internetu pozostajesz więc anonimowy.

Cookies

„Cookies” są małymi plikami zwanymi potocznie „ciasteczkami”. Są one wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Przekazujemy je za pomocą Twojej przeglądarki na twardy dysk komputera i możemy je odczytywać podczas Twoich odwiedzin w www.art-jewels.pl. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń Twojej przeglądarki przed odczytem przez osoby trzecie. Nasze krótkoterminowe cookies ("session-sookies") są niekodowane, podczas gdy w przypadku długoterminowych cookies korzystamy z anonimowego kodowania w celu ochrony Twoich danych. Informacje, które otrzymujemy za pomocą „cookies”, służą wyłącznie do dostosowania naszej oferty do twoich potrzeb i zainteresowań. Żadne ze stosowanych przez nas „cookies” nie może spowodować uszkodzenia Twojego komputera.

Zakupy na art-jewels.pl

W momencie złożenia zamówienia w sklepie www.art-jewels.pl, do jego realizacji potrzebne są nam dane osobowe. Pragniemy zapewnić, iż są one przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia zgodnie z umową.

Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL

Dane osobowe takie jak nazwisko, adres, czy dane karty kredytowej są zabezpieczone nowoczesnymi systemami szyfrującymi. Transfer danych odbywa się w sposób kodowany, niemożliwy do odczytania przez osoby trzecie. W tym celu korzystamy z tzw. Protokołu Secure Socket Layers (SSL) - standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Połączenie szyfrowane łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka po symbolu małej kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych naszych klientów. W związku z tym prosimy o nieprzekazywanie nigdy swojego hasła do sklepu www.art-jewels.pl oraz wybieranie kodowanego transferu danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). W przypadku, gdyż dzielisz komputer lub inne urządzenie, z którego łączysz się z Internetem z osobami trzecimi, zwróć uwagę, aby po każdej sesji w www.art-jewels.pl wylogować się na urządzeniu. W ten sposób wspólnie osiągniemy cel, aby Twoje zakupy w www.art-jewels.pl były zawsze bezpieczne.

Bezpieczeństwo gwarantowane

Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są przez nas wyłącznie dla własnych celów związanych z realizacją zamówienia oraz – jeżeli wyrazisz zgodę – także do celów marketingowych. Pragniemy zapewnić, że nie przekazujemy danych osobowych swoich klientom osobom trzecim w celu reklamy. Prosimy pamiętać, iż w każdej chwili możesz odwołać udzielone nam pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie Twoich danych osobowych dla celów marketingowych. Możesz to uczynić poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres sklep@art-jewels.pl. Po otrzymaniu odwołania Twoje nie będą wykorzystywane do innych celów niż wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia.

Rejestracja Konta

Rejestracja w www.art-jewels.pl jest bezpłatna i otwiera drogę do indywidualnej strefy klienta obejmującej wiele praktycznych korzyści. Wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej oraz osobiste hasło. Poza tym sam możesz zdecydować, jakie dodatkowe informacje o sobie chcesz nam przekazać.

Newsletter

Wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, aby otrzymywać od nas bieżące informacje, informacje o specjalnych ofertach czy nowych produktach. Poza tym sam możesz zdecydować, jakie dodatkowe informacje o sobie chcesz nam przekazać.

W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą sklepu. Mogą być one wysyłane na podany adres e-mail. Klient w każdej chwili ma prawo do wglądu w swoje dane, prawo do ich skorygowania oraz do zażądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

Ochrona transakcji finansowych

Większość operatorów kart kredytowych oraz przelewów elektronicznych PayPal, przy spełnieniu pewnych wymogów, zabezpieczają przed wszelkimi stratami, które mogą powstać poprzez niezgodne z prawem użycie karty kredytowej lub konta PayPal.

Nad bezpieczeństwem płatności elektronicznych czuwa firma PayU – lider wśród systemów płatności internetowych w Polsce. System autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych obsługiwanych przez PayU, gwarantuje klientom sklepów internetowych najwyższy poziom bezpieczeństwa, potwierdzony certyfikatami PCI DSS, oraz EV SSL i gwarantowany zabezpieczeniem 3D Secure. System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, zgodnie z którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i nigdzie nie są przechowywane.
 
Każdy Klient naszego sklepu posiada gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank. Dokonując przelewu, Klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank. Pracownicy Sklepu Internetowego Art-Jewels dysponują jedynie danymi teleadresowymi i adresem, pod który zakupione produkty mają zostać wysłane - na żadnym etapie realizacji zamówienia nie mają oni dostępu do informacji związanych z numerami kart kredytowych i dostępem do konta bankowego.