Regulamin

korzystania ze sklepu internetowego art-jewels.pl


Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

 
§ 1 Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.art-jewels.pl („Sklep") przez konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
2. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.art-jewels.pl jest:
Art-Jewels Artystyczna Pracownia Jubilerska Ewa Skowron
ul. Zdrojowa 12
57-320 Polanica-Zdrój
NIP: 883-170-29-09
REGON: 021002095
3. Sklep jest uprawniony do sprzedaży biżuterii własnej produkcji oraz produktów innych marek.
4. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Sklepu oraz składania zamówień można uzyskać pod numerem  telefonu +48 781 279 533 oraz pisząc na adres e-mail: sklep@art-jewels.pl.
7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, fizycznych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Przedmiotem działalności Sklepu  jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
9. Sklep poświadcza jakość każdego wyrobu z brylantami Certyfikatem.
10. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu i oprogramowaniem spełniającym  minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0. , Firefox w wersji co najmniej 11.0., Google Chrome w wersji 12.0.; zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączona obsługa Cookies i Java Script.
11. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
12. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych.
13. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
14. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO (informacja pod adresem: https://egiodo.gov.pl).
15. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.
16. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, mediację. Konsument może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, pod numerem bezpłatnej infolinii konsumenckiej: 800 007 707.
17. Definicje :
1) REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu pod adresem: www.art-jewels.pl
2) SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.art-jewels.pl
3) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: www.art-jewels.pl
4) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
5) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu
6) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, zdefiniowany loginem i hasłem, służący do zawierania umów sprzedaży.
7) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
8) REJESTRACJA – procedura polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie.
9) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy „Art-Jewels” Artystyczna Pracownia Jubilerska z siedzibą w Polanicy-Zdroju a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
10) DZIEŃ ROBOCZY – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
11) NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach i promocjach w Sklepie
12) TOWAR, PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu
13) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu
14) USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep na rzecz klientów za pośrednictwem strony internetowej: www.art-jewels.pl

 

 

§ 2 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym - warunki zawierania

 
1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie
Formularz Szybkie zakupy
Newsletter.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych etapów: (1) podaniu adresu e-mail (w polu dostępnym po kliknięciu pola "Załóż Konto" lub po dodaniu produktu do koszyka) (2) kliknięciu pola "Stwórz Konto" (3) wypełnieniu formularza z danymi osobowymi (imię, nazwisko, hasło, opcjonalnie: data urodzenia) (4) kliknięciu w pole "Zarejestruj się".
3. Po wykonaniu czterech powyższych etapów konto zostaje automatycznie utworzone i Użytkownik może zarządzać swoimi danymi osobistymi oraz zamówieniami.
4. Korzystanie z Formularza Szybkie Zakupy rozpoczyna się z momencie dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie i umożliwia szybkie zakupy -  złożenie zamówienia bez konieczności tworzenia konta w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych etapów: (1) wypełnieniu Formularza Szybkie Zakupy (e-mail, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefony komórkowego) i (2) kliknięciu pola „Przejdź do realizacji zamówienia”. (3) Postępowaniu zgodnie z kolejnymi wskazówkami systemowymi, aż do sfinalizowania zakupu poprzez kliknięcie w przycisk "potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
5. Newsletter można zamówić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia.
6. Usługa prowadzenia Konta oraz Newsletter w Sklepie świadczone są przez czas nieokreślony.
7. Korzystanie z Formularza Szybkie Zakupy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

 

 

§ 3 Realizowanie zamówienia


1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
3. Informacje o produktach prezentowane na www.art-jewels.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną  przez Klienta.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkty, które zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie finalnej wartości zamówienia.
6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie kliknąć pole „Przejdź do realizacji zamówienia” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Proces składnia zamówienia zostaje zakończony poprzez klikniecie w pole "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub w przypadku braku konta, podając w Formularzu Szybkie Zakupy dane niezbędne do realizacji umowy przez Sklep.
7. Zamówienie złożone przez Klienta w opisany wyżej sposób zostaje potwierdzone mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
8. Zamówione produkty dostarczone zostaną na adres wskazany przez Klienta. Klient może również wybrać inny adres dostawy lub odebrać zamówienie w salonie stacjonarnym.
9. Klient posiada możliwość wybrania opcji: „Chcę aby zamówienie zostało zapakowane w opakowanie ozdobne”, dostępnej po dokonaniu wyboru opcji wysyłki. Po uprzedniej informacji wysłanej do Sklepu, istnieje możliwość otrzymania rachunku osobno na adres Klienta.
10. Wszystkie zakupione w Sklepie produkty zapakowane są w darmowe eleganckie opakowanie.
11. Klient może zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem +48 781 279 533 oraz pisząc na adres e-mail: sklep@art-jewels.pl.
12. Nie jest możliwa zmiana zamówienia, które zostało już wysłane.
13. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12:00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Warunkiem przystąpienia do rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep jest opłacenie przez Klienta pełnej wartości zamówienia lub wybór opcji wysyłki „za pobraniem”.
14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w  § 3 pkt 7 a także poprzez (3) dołączenie do przesyłki paragonu fiskalnego. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 

 
§ 4 Sposoby płatności


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Klient może wybierać spośród następujących form płatności:
a)  e-przelew, karta kredytowa – wpłata na rachunek bankowy Sklepu pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru; zapłata realizowana przez PayU lub PayPal. Zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu:
numer rachunku: Bank PeKaO SA  47124019651111001054230063
w tytule przelewu należy podać numer zamówienia; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
c) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
d) Płatność gotówką/kartą przy odbiorze osobistym.
3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu:
a)PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
b)PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

 

 
§ 5 Realizacja dostawy

 
1. Zamówione produkty zostają dostarczane Klientowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki kurierskiej pobraniowej.
2. Odbiór osobisty możliwy jest pod adresem: ul. Zdrojowa 12, 57-320 Polanica-Zdrój w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 18:00 oraz w soboty w godz.: 11:00 – 16:00. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
4. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej Kurier 48  i firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o. o. Przesyłki dostarczane są w dni robocze.
5.  Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Klienta w ciągu 2 dni roboczych po dniu ich nadania. Przesyłki zagraniczne powinny dotrzeć w ciągu 6 dni od daty jej nadania.
6. Wszelkie koszty związane z realizacją i ubezpieczeniem wysyłki na terenie Polski, po dokonaniu przedpłaty i wybraniu opcji dostawy Pocztex Kurier 48 -  pokrywa Sklep. Koszt wysyłki do pozostałych państw UE wynosi 55,00 zł. Informacje o kosztach dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Jak Kupować – Realizacja wysyłki”.
7. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, od momentu zaksięgowania pełnej wartości zamówienia na koncie bankowym Sklepu, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem”, termin dostawy wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania przesyłki lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem, Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Zaleca się nie dokonywanie odbioru przesyłki i spisanie protokołu szkody w obecności kuriera.

 

 
§ 6 Reklamacje

 

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres Art-Jewels Artystyczna Pracownia Jubilerska, ul. Zdrojowa 12. 57-320 Polanica-Zdrój lub na adres e-mail: sklep@art-jewels.pl, lub też złożone osobiście pod wskazanym wyżej adresem.
3.Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4. Art-Jewels informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

 

 
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy - zwroty

 
1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności drogą elektroniczną na adres sklep@art-jewels.pl lub też listownie na adres: Art-Jewels Artystyczna Pracownia Jubilerska, ul. Zdrojowa 12, 57-320 Polanica-Zdrój.
2. Wzór formularza Odstąpienia od umowy dostępny jest w zakładce Jak Kupować, jednak korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
5. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.
6. Zgodnie z art 38 ust 3, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. do takich towarów zalicza się towary wykonane na indywidualne zamówienie, a więc zawierające w szczególności indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta. Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.
7. Zwrot kosztów następuje w ciągu 7 dni od przyjęcia przez Sklep zwracanego towaru.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe, udostępniane przez naszych Klientów są chronione w sposób pewny i niezawodny. Dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba upoważnionych osób.

2. Składając zamówienie w sklepie internetowym Art-Jewels, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Dane te są wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówień.

3. Administratorem danych osobowych jest ART-JEWELS ARTYSTYCZNA PRACOWNIA JUBILERSKA z siedzibą w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 12..

4. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub usunąć swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami:

Dane kontaktowe:

adres e-mail: sklep@art-jewels.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ART-JEWELS ARTYSTYCZNA PRACOWNIA JUBILERSKA, UL. ZDROJOWA 12, 57-320 POLANICA-ZDRÓJ

5. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach realizacji złożonego zamówienia w naszym sklepie art-jewels.pl, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

6. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez art-jewels.pl swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Pełną informację na temat ochrony danych osobowych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI.

   

§ 9 Postanowienia końcowe

 
1. Sklep, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort Klienta przy realizacji zamówień, zapewnia, że wszelkie niedogodności na którymkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i rozwiązywane za porozumieniem stron. Sklep dołoży wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.
2. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:

  • Telefonicznie: +48 781 279 533
  • e-mailowo: sklep@art-jewels.pl
  • pisemnie na adres: Art-Jewels Artystyczna Pracownia Jubilerska, ul. Zdrojowa 12, 57-320 Polanica-Zdrój.

3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)